Η ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής Στρατηγικής Επικοινωνίας είναι το μικρο-πείραμα για την Λιβαδειά

Κατόπιν υλοποίησης του 1ου και του 2ου Εργαστηρίου Πολιτικών Ένταξης και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πληροφορίες που λάβαμε και τις προτάσεις που κατατέθηκαν από τους συμμετέχοντες κρίναμε απαραίτητο να αναπτύξουμε μια συγκεκριμένη Στρατηγική Επικοινωνίας στην Λιβαδειά.

Ο στόχος αυτής της εν λόγω στρατηγικής είναι η διατήρηση και η ενίσχυση του διαλόγου ανάμεσα σε μετανάστες και εμπλεκόμενους φορείς, η παροχή βοήθειας σε μετανάστες που δεν είναι πλήρως ενημερωμένοι για τις υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος Λεβαδέων, η ανάδειξη προβλημάτων και η εύρεση λύσεων, η προώθηση αποτελεσματικών δράσεων για την ένταξη των μεταναστών στην τοπική κοινωνία.  

Η Στρατηγική Επικοινωνίας που θα αναπτυχθεί βασίζεται στην δημιουργία ενός Facebook group. Επίσης, περαιτέρω πληροφορίες θα παρέχονται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας και μέσω του λογαριασμού του Facebook του Δήμου. Θα προβούμε στη δημιουργία διάφορων καναλιών επικοινωνίας, τα οποία θα παρέχουν αξιόπιστες πληροφορίες, θα μεριμνούν για τη διασύνδεση και την υποστήριξη τόσο των υπηκόων τρίτων χωρών όσο και των φορέων. Επιπρόσθετα, θα οργανώσουμε και άλλες δραστηριότητες όπως ημέρες ενημέρωσης, εκπαιδευτικά μαθήματα, άρθρα και ενημερωτικά φυλλάδια. Επιδιώκουμε την ενεργοποίηση των φορέων και των πολιτών για την ευημερία της κοινωνίας μας.